Skuteczne metody szkoleniowe - Arena Szkoleń
Blog

Centrum wiedzy Areny Szkoleń

Dobór metod szkoleniowych w znacznej mierze decyduje o koncentracji Uczestników oraz tempie i skuteczności przyswajania wiedzy. Wyróżnia się dwa podstawowe kryteria, które determinują selekcję narzędzi. Po pierwsze metody szkoleniowe powinny zostać dopasowane do charakteru grupy docelowej (m.in. profilu zawodowego, wieku oraz poziomu zaawansowania Uczestników). Po drugie muszą zapewniać dywersyfikację kanałów komunikacji. Jak się okazuje indywidualny dobór oraz stosowanie kilku metod połączonych w spójną całość aktywizuje słuchaczy oraz optymalizuje efekty edukacyjne.     

Techniki prowadzenia szkoleń

Wybór konkretnej techniki zależy w znacznej mierze od charakteru grupy docelowej, know how firmy szkoleniowej oraz stylu pracy i doświadczenia trenera. Wybór metod szkoleniowych wpływa bezpośrednio na efekty edukacyjne, czyli rozwój zawodowy Uczestników. Jak jednoznacznie wykazują statystyki, wyniki analiz oraz wypowiedzi ankietowe najbardziej sprawdza się model łączący tradycyjne formy z innowacyjnymi technikami ćwiczeń indywidualnych i grupowych. 

Które metody szkoleń są najskuteczniejsze?

Wybór metod i technik szkoleniowych powinien być skorelowany z charakterem grupy docelowej, tj. typem branży, profilem zawodowym Uczestników, ich wiekiem oraz poziomem zaawansowania merytorycznego. Optymalne efekty szkoleniowe uzyskuje się poprzez wykorzystanie różnych kanałów komunikacji oraz co najmniej kilku kategorii ćwiczeń, które angażują do pracy zmysł wzroku, słuchu oraz dotyku. Dywersyfikacja metod szkoleniowych umożliwia utrzymanie pełnej koncentracji Uczestników, ich aktywizację oraz szybką weryfikację efektów pracy trenera.  

Przegląd metod szkoleniowych

W ostatnim czasie dużym powodzeniem cieszą się szkolenia typu Blended learning, które łączą metody tradycyjne ze szkoleniem internetowym. Warto zwrócić uwagę, że popularność szkoleń B-learning wynika nie tylko z wygody i komfortu Uczestników, ale przede wszystkim z bardzo dobrych efektów edukacyjnych.

Blended learning - szkolenia mieszane

Co to jest B- learning?

Blended learning (tzw. B-learning), czyli szkolenie mieszane to zintegrowana metoda kształcenia, polegający na wykorzystaniu bezpośrednich technik edukacyjnych oraz szkolenia zdalnego (e-learningu). Część internetowa pozwala słuchaczom przyswajać wiedzę na indywidualnym poziomie, natomiast etap szkolenia tradycyjnego zapewnia Uczestnikom kontakt z trenerem "na żywo" oraz weryfikację wiedzy zdobytej podczas nauki wirtualnej.


Instrukcja do Blended-learning

Instrukcja do Blended-learning to nic innego jak zestaw materiałów i ćwiczeń on-line uzupełnionych o jasny i przejrzysty "rozkład jazdy", który określa kolejność zadań i precyzuje niektóre szczegóły.

Zalety B-learning

B-learning (B-learning - szkolenie mieszane) zapewnia Uczestnikom, firmom lub instytucjom publicznym oszczędność czasu i pieniędzy oraz umożliwia szkolenia w optymalnych warunkach. W polskiej rzeczywistości szkoleniowej model Blended-learning zdobywa coraz większą popularność, nie mniej zdecydowanie częściej wybierane są szkolenia tradycyjne.

Szkolenia internetowe  

Co to jest e-learning?

Szkolenie internetowe, czyli tzw. e-learnig umożliwia wygodne zapoznanie się z materiałami on-line o dowolnej godzinie i w dowolnym miejscu. Jak wynika z badań, najlepsze efekty szkoleniowe osiąga się, m.in. dzięki nauce o optymalnej dla Uczestnika porze dnia,wieczora lub nocy. Kowalski najlepiej przyswaja nową wiedzę o 12:00, natomiast Nowak zasiada do nauki dopiero po 20:00, ponieważ wcześniej nie może się skupić. Takie prawidłowości wynikające z indywidualnych preferencji dot. każdego z nas, a e-leraning zapewnia Uczestnikowi pełną elastyczność, której nie może zagwarantować żadne szkolenie tradycyjne. 

Co to jest webcast?

Webcast to termin najczęściej wykorzystywany w branży reklamowej, telewizyjnej, eventowej i szkoleniowej. Oznacza produkcję i transmisję danych (streaming) w formie multimedialnej, która maksymalnie angażuje słuchaczy, potencjalnych klientów lub uczestników szkoleń, dzięki angażowaniu odbiorców do aktywnego udziału w dyskusji, np. poprzez chat, możliwość zadawania pytań, głosowania, itp.

Zalety Webcast

Największym atutem tej metody szkoleniowej jest możliwość przekazu treści do dużej liczby Uczestników szkolenia oraz zapis umożliwiający powtórne odtworzenie contentu oraz zatrzymanie go/przewijanie w dowolnym momencie. 

Sprawdź jak powinien być zbudowany program szkoleniowy

Wyszukiwarka

Lista artykułów

Warunki rezerwacji szkolenia

  1. Na podstawie przesłanych przez stronę internetową danych, Arena Szkoleń przygotowuje formularz zgłoszeniowy w formacie pdf. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie podpisanego dokumentu w postaci SKANU na adres mailowy kontakt@arenaszkolen.pl lub pocztą na adres Arena Szkoleń, ul. Owidiusza 36/7, 60-461 Poznań.
  2. Aby potwierdzić uczestnictwo należy także dokonać wpłaty całości należności za szkolenie w wyznaczonym terminie na podstawie przesłanej przez Arenę Szkoleń faktury pro forma.
  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu, Arena Szkoleń nie zwraca wpłaty dokonanej na poczet szkolenia. Możliwe jest jednak zgłoszenie zastępstwa Uczestnika.
  4. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu wpłacona zaliczka może zostać wykorzystana na inne szkolenie w innym terminie nie dłużej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty dokonania płatności pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym fakcie Areny Szkoleń.
  5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Areny Szkoleń, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  6. Wysłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie pdf jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem firmy Arena Szkoleń do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego.
  7. Przesłanie formularza zgłoszenia mailem lub pocztą tradycyjną oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Arena Szkoleń Filip Nocny z siedzibą w Poznaniu - kod pocztowy 60-461, ul. Owidiusza 36/7